B kategória

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „B” kategóriás tanulók részére

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „B” kategóriás tanulók részére

1.Képzőszerv neve: ÁSZ Autósiskola Kft
Képzőszerv székhelye: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46.

  Képzőszerv levelezési címe: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46..

  E-mail cím: info@aszautosiskola.hu

  Honlap címe: www.aszautosiskola.hu
Képzőszerv telefonszáma: 30/9219-617

  Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002

2.A cég formája: Kft

3.Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-320209

4.Az iskolavezető neve: Molnár Károly

  E-mail cím:  info@aszautosiskola.hu

  Telefonszáma: 20/933-8048

5.Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.
Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/9219-617
Az ügyfélfogadás időpontja: csütörtök: 08:00-16:00-ig

(Eltérő időpont esetén egyeztessünk telefonon!)

6.Telephely címe: nincs

  Telefonszám: 30/921-9617

7.A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8.Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: háziorvos által kiállított alkalmassági igazolás.

9.A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  1. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

az elméleti tanfolyam díját befizette

meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során

A vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának átadta

orvosi alkalmasságot igazoló okiratot leadta

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése:

a vizsgákat szervezi és az igazolást kiállítja a Magyar Vöröskereszt

felkészülési lehetőségekről tájékoztatást nyújt iskolánk

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére (1 nap)

személyazonosságát igazolta

közúti elsősegély-nyújtás vizsgájáról szóló igazolást (vagy mentességet adó bizonyítványát) bemutatta

orvosi alkalmassági igazolást bemutatta.

10.A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra), vezetéselmélet (6 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 19:30-kor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (9 óra), városi vezetés (14 óra).

országúti vezetés (4 óra), éjszakai vezetés (2 óra), vizsga (1 óra). A gyakorlati órák 50 percesek.

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát

vezessen, és ez idő alatt legalább 580 km-t tegyen meg.

11.A tanuló gépkocsik típusai:

Škoda Felicia (benzin üzemű)

Suzuki SX4 (hibrid üzemű)

Suzuki Wagon (dízel üzemű)

Toyota Yaris Verso (dízel üzemű)

12. Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás díja: 40.000,- Ft

A gyakorlati oktatás óradíja: 8.800,- Ft. 29 tanóra+1 vizsgaóra összesen 264.000,- Ft

Tandíj összesen: 304.000,- Ft

A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 8.800,- Ft

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Vizsgadíjak összesen: 15.600,- Ft + 800,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Teljes képzési költség: 320.400,- Ft

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

  1. Mentességek:

Mentesíthető az elsősegély-nyújtó vizsga alól, aki ilyen irányú képzettséggel rendelkezik. Ezt igazoló bizonyítványok megfelelőségét a Vöröskereszt mérlegeli és dönti el.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b) 6. az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

15. Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül). Az igazolás kiállításáért a képzőszerv 13.000,- Ft díjat számíthat fel. A fel nem használt, de befizetett díjakat a képzőszerv visszafizeti.

16.Elméleti oktatás helye: 8653 Ádánd, Árpád utca 31. (Műv. Ház)

Alapoktatás („rutin”) helye: 8600 Siófok, Dózsa György utca 108.
Forgalmi oktatás helye: Siófok és környéke

17. Pótóra igénylés: A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot. Ennek díja óránként: 8.800,- Ft, melyet a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

19. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.

Telefon.: 06-1/814-1818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

Külföldi állampolgár igazolhatja az alapfokú iskolai végzettség meglétét: a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány ba) eredeti példányával, bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.