T kategória

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „T” kategóriás tanulók részére

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „T” kategóriás tanulók részére

  1. Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
  Képzőszerv székhelye: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46.

  Képzőszerv levelezési címe: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46.

  E-mail cím: info@aszautosiskola.hu

  Honlap címe: www. aszautosiskola.hu
  Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

  Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002

  2.A cég formája: Kft

  3.Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-320209

  4.Az iskolavezető neve: Molnár Károly

  E-mail cím: info@aszautosiskola.hu

  Telefonszáma: 20/933-8048

  5.Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Fő u. 85.

  Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
  Az ügyfélfogadás időpontja: 

  hétfő 10:00-12:00 és 13:00-16:00 óra
  szerda 10:00-12:00 és 13:00-16:00 óra
  péntek 10:00-12:00 és 13:00-16:00 óra 

  (Eltérő időpont esetén egyeztessünk telefonon!)

  6.Telephely címe: 8600 Siófok, Fő u. 85.

  Telefonszáma: 30/921-9617

  7.A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

  8.Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: nincs

  9.A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  16. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb

  az elméleti tanfolyam díját befizette

  meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

  A vizsgára bocsátás feltételei:

  a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

  nyilatkozik arról, hogy tud írni-olvasni

  Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése:

  A vizsgákat szervezi és az igazolást kiállítja a Magyar Vöröskereszt.

  Felkészülési lehetőségekről tájékoztatást nyújt iskolánk.

  A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

  a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére (3 munkanap)

  személyazonosságát igazolta

  közúti elsősegély-nyújtás vizsgájáról szóló igazolást (vagy mentességet adó bizonyítványát) bemutatta

  10.A tanfolyam tantárgyai:

  Elméleti oktatás: E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.

  Gyakorlati oktatás (és óraszámai): a választott képzőszerv vállalkozási feltétele szerint.

  11. Gyakorlati oktatás: a gyakorlati oktatás partneriskolánknál, vagy az Ön által választott másik képzőszervnél történik. Ajánlott partneriskolánk az Egyetem Autósiskola, Kaposvári Egyetem. (Elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Telefon: +36304724745; +36306302769, Email: autosiskola@ke.hu )

  12.Hiányzás foglalkozásról:

  Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

  A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
  A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

  13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

  Elméleti oktatás díja: 40.000,- Ft

  A gyakorlati oktatás óra díja: *

  Tandíj összesen: *

  KRESZ vizsga díja: 10.500,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

  Munkavédelem vizsga díja: 10.500,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

  Rutin vizsga díja: 9.700,- Ft

  Forgalmi vizsga díja: 7.200,- Ft

  Vizsgadíjak összesen: 37.900,- Ft + 800,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

  Teljes képzési költség: *

  Az elméleti oktatás és vizsgák díjait a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

  A gyakorlati oktatás és vizsgák díjait az Egyetem Autósiskola (vagy az Ön által választott más képzőszerv) részére kell teljesíteni.

  (*: az Ön által választott képzőszerv díjaitól függő összegek)

  14. Mentességek:

  A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

  Mentesítések a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tan- és vizsgatárgyból: a 24/2005. sz. GKM rendelet szerint.

  Mentesíthető az elsősegély-nyújtó vizsga alól, aki ilyen irányú képzettséggel rendelkezik. Ezt igazoló bizonyítványok megfelelőségét a Vöröskereszt mérlegeli és dönti el.

  15. Tanuló áthelyezés:

  Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül). Az igazolás kiállításáért a képzőszerv 5.000,- Ft-ot számíthat fel. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

  16. Rutin és forgalmi oktatás helye: az Ön által választott képzőszervtől függ

  17. Pótóra igénylés: A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját az Egyetem Autósiskola (vagy az Ön által választott más képzőszerv) részére kell teljesíteni.

  18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
  Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
  Telefon: 82/527-640
  Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
  Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
  Telefon.: 06-1-8141818

  19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

  A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

  A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

  A vizsgázónak késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

   20. Vizsgadíjak:

  KRESZ vizsgadíj: 10.500,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

  Munkavédelmi vizsgadíj: 10.500,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

  Rutin vizsga díja: 9.700,- Ft

  Forgalmi vizsga díja: 7.200,- Ft

  A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

  21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

  Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.