D kategória

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „D” kategóriás tanulók részére

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „D” kategóriás tanulók részére

1.Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
Képzőszerv címe: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46.

Képzőszerv levelezési címe: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46.

E-mail cím: info@aszautosiskola.hu

Honlap címe: www.aszautosiskola.hu
Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002

2.A cég formája: Kft

3.Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-320209

4.Az iskolavezető neve: Molnár Károly

E-mail cím:info@aszautosiskola.hu

Telefonszáma: 20/933-8048

5.Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Fő u. 85.

Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
Az ügyfélfogadás időpontja: 

hétfő 10:00-12:00 és 13:00-16:00 óra
szerda 10:00-12:00 és 13:00-16:00 óra
péntek 10:00-12:00 és 13:00-16:00 óra

(Eltérő időpont esetén egyeztessünk telefonon!)

6.Telephely címe: 8600 Siófok, Fő u. 85.

Telefonszáma: 30/921-9617

7.A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8.Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: 2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény. (PÁV II. nem előfeltétel, de később munkavállaláshoz szükséges lesz.)

9.A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

21. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb (kizárólag belföldi közlekedésre lesz jogosult 24. életév betöltéséig)

az elméleti tanfolyam díját befizette

érvényes „C” kategóriás vezetői engedélyét (vagy erről szóló érvényes vizsgaigazolást) a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta

meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során

A vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának átadta

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére (3 munkanap)

személyazonosságát igazolta és érvényes jogosítványát bemutatta

10.A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti oktatás: E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): a választott képzőszerv vállalkozási feltétele szerint.

11. Gyakorlati oktatás: a gyakorlati oktatás partneriskolánknál, vagy az Ön által választott másik képzőszervnél történik. Ajánlott partneriskolánk az ATI Megyei Autóközlekedési Tanintézet Veszprém Kft. (Elérhetősége: 8200 Veszprém Kádártai u. 33. Tel: 88/422-411, +3630/604-1058. Web:ativeszprem.hu. Email: mail@ativeszprem.hu)

12. Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás díja: 40.000,- Ft

A gyakorlati oktatás óradíja: *

Tandíj összesen: *

A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: *

Közlekedési ismeretek vizsga díja: 10.500,- Ft + 400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Rutin vizsga díja: 9.700,- Ft

Forgalmi vizsga díja: 27.800,- Ft

Vizsgadíjak összesen: 48.000,- Ft + 400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Teljes képzési költség: *

A fenti díjakat a képzőszerv és az ATI Kft (vagy az Ön által választott képzőszerv) részére kell teljesíteni.

(*: az Ön által választott képzőszerv díjaitól függő összegek)

14.Mentességek:
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Mentesítések a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tan- és vizsgatárgyból: a 24/2005. sz. GKM rendelet szerint.

15. Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül). Az igazolás kiállításáért a képzőszerv 5.000,- Ft-ot számíthat fel. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. A Rutin és Forgalmi oktatás helye: az Ön által választott képzőszervtől függ.

17. Pótóra igénylés: A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját az Ön által választott képzőszerv részére kell teljesíteni.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1-8141818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:

Közlekedési ismeretek vizsga díja: 10.500,- Ft + 400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Rutin vizsga díja: 9.700,- Ft

Forgalmi vizsga díj: 27.800,- Ft

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

Külföldi állampolgár igazolhatja az alapfokú iskolai végzettség meglétét: a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány ba) eredeti példányával, bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.