Tisztelt Érdeklődő!

Köszöntjük az  "ÁSZ" Autósiskola weboldalán. Az iskola 1995 óta működik, jelenleg családi vállalkozásban. Molnár Károly vagyok az iskola vezetője,  feleségem Molnár Henrietta, aki az Önök ügyeit intézi.

A cég átvétele óta az oktatói létszámot megháromszoroztuk, ami Önöknek nagyobb választási lehetőséget kínál. Őket és járműveiket  megtekinthetik itt a honlapon. Tanulóink visszajelzései is igazolják, hogy jól dolgoznak kollégáink. 

2017 óta saját szervezésben bonyolítjuk a közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot.

Folytatva a hagyományokat, folyamatosan tartunk kihelyezett tanfolyamokat Fonyódon, Balatonbogláron és Kőröshegyen. Reméljük, hamarosan Önt is tanulóink között tudhatjuk! Mindannyian azon dolgozunk, hogy Ön minél előbb kezébe vehesse jogosítványát!

Molnár Károly - Molnár Henrietta                                                            

 

Irodánkat és tantermünket Siófokon a Sió Plaza mellett keresse:

 

 

 

 

 

 

 Elméleti oktatónk

Molnár Károly

Telefonszám: 20/933-8048

 

Közúti elsősegélynyújtás oktatónk

Farkas Ferenc

Telefonszám: 20/927-8412

 

Gyakorlati oktatóink

Németh Lajos (Siófok)  Peugeot (dízel üzemű)

Telefonszám: 70/904-5626

Makarész Krisztián László (Siófok) Toyota Yaris (benzin üzemű)

Telefonszám: 70/419-7960Varga István (Ádánd) Skoda Felicia (benzin üzemű) 

Tevékenysége átmenetileg szünetel.

 

Makarész Krisztián László - Motoros oktatás
Telefonszám:  70/419-7960

Zrínyi László (Balatonszemes) Suzuki Wagon(dízel üzemű) 

Telefonszám: 20/228-2089


Dencs Zoltán (Siófok) Citroen C3(dízel üzemű) 

Telefonszám: 30/227-0100
Varga Ferenc (Balatonlelle, Siófok) Toyota Yaris(benzin üzemű) 

Telefonszám: 70/555-0541
Kiss Gyula (Pusztaszemes) Peugeot (dízel üzemű) 

Telefonszám: 20/250-8387Hasznos információ az állami támogatáshoz:

 

1904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában 1. „B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt, „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély;2. közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;3. közlekedési alapismeretek vizsga: a  „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga. 2. A támogatásra való jogosultság

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az  állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A  támogatást az  a  magyar állampolgár vagy a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.  § (1)  bekezdés a) és c)–h)  pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az  e  rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint. 3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás

4. § (1) A  támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A  kérelmet a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a  „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő. (3) A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el. (4) A  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi. (5) Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező a) természetes személyazonosító adatait, b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét, c) állampolgárságát, d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám 1905 e) „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját, f) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be. (6) A  kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a  támogatással érintett díjak megfizetését és a  megfizetett díj összegét. (7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.

5. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap. (2) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható. (3) A  támogatás megállapítására irányuló eljárásban a  NYUFIG megkeresi a  közlekedési hatóságot annak igazolása céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát. (4) A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.

6. § (1) A  támogatást a  NYUFIG a  megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a  kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja. (2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével összefüggő működési költségeket a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte. (2) A  vizsga érvénytelenítése esetén – a  visszafizetésre kötelezés érdekében – a  közlekedési hatóság 15 napon belül tájékoztatja a NYUFIG-ot. (3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg. 4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba. (2) A 9. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. § Az 5. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök